Detta mäts i urvalet/den yrkespsykologiska bedömningen
Förmågor som mäts och/eller bedöms vid den yrkespsykologiska bedömningen framgår av Transportstyrelsens dokument "checklista för ansökan om utförande av yrkespsykologiska undersökningar". Både prestationer/förmågor och personlighet ska mätas och/eller bedömas.

- Uppmärksamhet
- Koncentrationsförmåga
- Minne
- Perception
- Reaktionssnabbhet
- Rörelsekoordination
- Kommunikation
- Slutledningsförmåga
- Emotionell självkontroll
- Beteendemässig stabilitet
- Självständighet
- Integritet/samvetsgrannhet

Hur går bedömningen till?

Steg 1: Behörighetsgranskning
Betygshandlingar för de som klarat kraven i förtestet granskas. OBS! Ansökan måste vara komplett med betyg som styrker din behörighet (både Yrkeshögskolans grundläggande behörighet och Transportstyrelsens krav) samt CV för att du ska få gå vidare i urvalet.

Steg 2: Inledande ansökan och förtest. Testet kan genomföras hemma. Samtliga behöriga sökande får ett förtest skickat till sin mejladress. Förtestet är ett screeninginstrument som är väl utprovat och som mäter logisk och perceptuell förmåga. Förtestet tar cirka 25 minuter att göra.

Steg 3: Fortsatta urval. Urvalet genomförs på studieorten. De sökande som klarat kraven i förtestet kallas till nästa steg i urvalet som består av ett antal test samt en kortare intervju. Testerna är en förberedelse för den slutliga yrkespsykologiska bedömningen. Även i detta steg finns nivåer som ska uppnås för att gå vidare. Steg 3 tar cirka 2 timmar.

Steg 4: Slutlig yrkespsykologisk bedömning. Bedömningen genomförs på studieorten.

Denna del består av ett antal datorbaserade test samt en intervju. I intervjun fokuseras på de personlighetsmässiga faktorerna som är viktiga för säkerheten i arbetet som lokförare. Detta steg i urvalet utförs av psykolog med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. Samtliga deltagare får en personlig återkoppling om sina resultat samma dag som urvalsdelen genomförs. Steg 4 tar cirka 2-3 timmar.

Omdömen i den yrkespsykologiska bedömningen
I den avslutande yrkespsykologiska bedömningen ges omdömena Rekommenderad, Rekommenderad med förbehåll och Ej rekommenderad. De sökande, som är rekommenderade och rekommenderade med förbehåll i psykologdelen, prioriteras/rangordnas av testande psykolog. Utgångspunkten för prioriteringen är de faktorer som enligt Transportstyrelsens krav ska bedömas.

Urvalsgrunder
Sökande som rekommenderats i den yrkespsykologiska bedömningen prioriteras/rangordnas av testande psykolog.

Antagningsbesked
Efter beslut i ledningsgruppen skickas antagningsbeskeden ut samt information om den obligatoriska läkarundersökningen till aktuella sökande. Reserver får besked om vilken reservplats de har. Antagningsbeskedet gäller under förutsättning att den sökande godkänns i den obligatoriska läkarundersökningen.

Läkarundersökning
Information om den obligatoriska läkarundersökningen för säkerhetstjänst får du i samband med antagningsbeskedet. Undersökningen bokar och betalar du själv. Priset varierar beroende på var undersökningen utförs och kan kosta 2000-5000 kr inkl moms. Syn, hörsel och färgsinne är extra viktigt.

Mer information hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis. TCC kan tyvärr inte svara på medicinska frågor. Läkarundersökningen får endast göras av de läkare som har särskilt tillstånd enligt förteckningen < Järnväg/Behörigheter/Trafik medicin/Giltiga tillstånd-läkare och psykologer > på Transportstyrelsens hemsida. 

Om du helt nyligen gjort en läkarundersökning för att annat säkerhetsarbete kan du inte använda den utan måste göra en ny undersökning som är anpassad till de EU-gemensamma kraven om förarbevis.

Reservantagning
Reserver antas till och med första utbildningsveckan. Om du har rekommenderats av psykolog i urvalet och ändå inte blir erbjuden en utbildningsplats, får du en reservplats. Även reserverna prioriteras efter prestationer i den yrkespsykologiska bedömningen samt meritpoäng från yrkeserfarenhet. Om du inte kommer in på din reservplats på den ort som du har sökt i första hand och är intresserad av andra studieorter med start samma termin, måste du meddela TCC detta. Du konkurrerar då med den studieortens reserver.

Om du inte blir antagen som reserv
Om du inte blir antagen den termin som du har sökt till TCC lokförarutbildning och fortfarande är intresserad av utbildningen måste du anmäla att du önskar kvarstå som sökande. Det gör du genom att skicka ett mejl till tcctestmail@tcc.se innan ansökningstiden för kommande termin går ut. Du ska även ange vilken utbildningsort du är intresserad av.

Du får välja om du vill kvarstå med dina resultat eller om du vill göra om den yrkespsykologiska bedömningen (endast psykologdelen). Du konkurrerar om en utbildningsplats med dina prestationer på omtestet.

OBS: Om du höjer dina prestationer på omtestet får du ändå en rekommendation med förbehåll. Kommer du inte in på utbildningen med dina nya testresultat, kan du inte söka någon mer gång.

Omtest
Förtestet och de fortsatta testerna får du endast göra om en gång – en sökande har totalt två försök. Dessa måste ske med minst sex månaders mellanrum. Den yrkespsykologiska bedömningen får du göra om endast om testande psykolog bedömer det som rimligt att du kan nå upp till de fastställda kraven vid ett senare tillfälle. 
Vid sjukdom eller andra allvarliga händelser behöver du inte göra urvalsdelen vid det inbokade tillfället. Kontakta omedelbart TCC eller testande psykolog!

Arbetet som lokförare innebär att du arbetar med säkerhet. Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som krävs i arbetet som lokförare, men också för att tillgodogöra sig utbildningen. Det får inte förekomma några tveksamheter om att du som sökande har fått tillträde till utbildningen genom att göra urvalet flera gånger och på så sätt mekaniskt har lärt dig testerna.

Tacka nej till eller skjuta upp utbildningsstart
Om du utan särskilda skäl inte påbörjar någon av våra utbildningar inom ett år från det att du har rekommenderats i den yrkespsykologiska bedömningen, debiteras du 4000:-, vilket motsvarar TCC:s faktiska kostnader. Kom ihåg att du måste meddela TCC i god tid innan kursstart om du inte har möjlighet att påbörja utbildningen som planerat.

Studiemedel
Utbildningen i Boden omfattar 300 poäng fördelad på tre terminer och är studiemedelsberättigad. Utbildningen i Göteborg omfattar 220 poäng fördelad på två terminer och är studiemedelsberättigad. Du ansöker hos CSN, läs mer på csn.se. Du kan inte ansöka om studiemedel förrän du har fått ditt antagningsbevis. Först då finns utbildningen inlagd på csn.se.

Bostad på studieorten
TCC har tyvärr inga bostäder på utbildningsorterna. Vänd dig till bostadsförmedlingen i respektive kommun. 

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-03-20