REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi har Sveriges mest kompletta lokförarutbildningar – Säkerheten för järnvägens personal och kunder är viktigast

Sedan 2011 ställer Transportstyrelsen krav på att alla lokförare ska genomgå en yrkespsykologisk bedömning.  Denna innehåller de minimikrav som ställs på psykisk lämplighet för att erhålla ett förarbevis och därmed även vara lämplig att arbeta som förare. Kraven är gemensamma i hela EU och baseras på riktlinjer från det EU-gemensamma organet European Railway Agencys yrkespsykologiska råd.

Vad mäts i urvalet / den yrkespsykologiska bedömningen?

Vilka förmågor som skall mätas och/eller bedömas vid den yrkespsykologiska bedömningen framgår av Transportstyrelsens dokument "checklista för ansökan om utförande av yrkespsykologiska undersökningar". Både prestationer/förmågor och personlighet ska mätas och/eller bedömas.

- Uppmärksamhet
- Koncentrationsförmåga
- Minne
- Perception
- Reaktionssnabbhet
- Rörelsekoordination
- Kommunikation
- Slutledningsförmåga
- Emotionell självkontroll
- Beteendemässig stabilitet
- Självständighet
- Integritet/samvetsgrannhet

Hur går urvalet / den yrkespsykologiska bedömningen till?

Steg 1: Inledande ansökan och förtest, genomförs hemma.

Samtliga sökande som bifogar betyg/intyg och CV får automatiskt ett förtest skickat till sin mejladress. Detta gäller även sökande enligt grundläggande behörighet B, fri prövning. Förtestet är ett screening instrument som är väl utprovat och som mäter logisk, spatial och perceptuell förmåga. Förtestet tar cirka 40 minuter att göra.

Steg 2: Behörighetsgranskning

Betygshandlingar för de som klarat kraven i förtestet granskas. OBS! Ansökan måste vara KOMPLETT med betyg, som styrker din behörighet (både Yrkeshögskolans grundläggande behörighet och Transportstyrelsens krav) och CV för att du ska få gå vidare i urvalet.
Gäller även sökande enligt grundläggande behörighet B, fri prövning. Samtliga behöriga sökande med kompletta ansökningar går vidare i urvalsprocessen.

Steg 3: Fortsatta urval, genomförs på studieorten

De sökande som klarat kraven i förtestet kallas till nästa steg i urvalet som består av ett antal test samt en kortare intervju. Testerna är en förberedelse för den slutliga yrkespsykologiska bedömningen. Även i detta steg finns nivåer som ska uppnås för att gå vidare. Samtliga deltagare får en snabb återkoppling om sina resultat samma dag som urvalsdelen genomförs. Steg 3 tar cirka 2 timmar.

Steg 4: Slutlig yrkespsykologisk bedömning, genomförs på studieorten

Denna del består av ett antal datorbaserade test samt intervju. I intervjun fokuseras på de personlighetsmässiga faktorerna som är viktiga för säkerheten i arbetet som lokförare. Detta steg i urvalet måste utföras av en psykolog med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. Samtliga deltagare får en personlig återkoppling om sina resultat samma dag som urvalsdelen genomförs. Steg 4 tar cirka 3 timmar.

Omdömen i den yrkespsykologiska bedömningen

I den avslutande yrkespsykologiska bedömningen ges omdömena Rekommenderad, Rekommenderad med förbehåll och Ej rekommenderad. De sökande, som är rekommenderade och rekommenderade med förbehåll i psykologdelen, prioriteras/rangordnas av testande psykolog. Utgångspunkten för prioriteringen är de faktorer som enligt Transportstyrelsens krav ska bedömas.

Urvalsgrunder

Sökande som rekommenderats i den yrkespsykologiska bedömningen prioriteras/rangordnas av testande psykolog. Därefter räknas antalet poäng för yrkeserfarenhet, max 5 poäng. Yrkeserfarenhet på heltid ger 1 poäng per år och max 5 års erfarenhet räknas. Deltid, minimum 50% tjänstgöringsgrad, ger 0,5 poäng per år. Endast sammanhängande perioder om mer än 6 månader räknas. Gäller tjänstgöring på både hel- och deltid (minimum 50% tjänstgöringsgrad). All yrkeserfarenhet, oavsett bransch, räknas. En lista över de sökandes prioritering/rangordning i den yrkespsykologiska bedömningen inklusive ev meritpoäng från yrkeserfarenhet presenteras för ledningsgruppen.

Antagningsbesked

Efter beslut i ledningsgruppen skickas antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen ut till aktuella sökande. Reserver får besked om vilken reservplats de har. Antagningsbeskedet gäller under förutsättning att den sökande godkänns i den obligatoriska läkarundersökningen.

Läkarundersökning

Information om den obligatoriska läkarundersökningen för säkerhetstjänst får du i samband med antagningsbeskedet. Undersökningen ska du boka och betala själv. Priset varierar beroende på vilken "Hälsa" som utför undersökningen. Den kan kosta drygt 5000:- inkl moms. Det är syn, hörsel och färgsinne som är extra viktigt. Mera information finns på Transportstyrelsens hemsida, Du kan även gå in på transportstyrelsens "regler för järnväg"  tryck på "nummerordning" och leta reda på TSFS 2011:61, därefter på TSFS 2013:52 (ändringar). Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis. TCC kan tyvärr inte svara på medicinska frågor. Läkarundersökningen får endast göras av de läkare som har särskilt tillstånd enligt förteckningen på Transportstyrelsens hemsida under Järnväg/Behörigheter/Trafik medicin/Giltiga tillstånd-läkare och psykologer.
Du måste göra en NY undersökning, som är anpassad till de EU-gemensamma kraven om förarbevis. Om du helt nyligen gjort en läkarundersökning för att annat "säkerhetsarbete" kan du inte använda den.

Antagning av reserver

Reserver antas till och med första utbildningsveckan. Om du har rekommenderats av psykolog i urvalet och inte blir erbjuden en utbildningsplats på grund av att dina medsökandes prestationer ligger på en högre nivå, får du en reservplats. Även reserverna prioriteras efter prestationer i den yrkespsykologiska bedömningen samt meritpoäng från yrkeserfarenhet. Om du inte kommer in på din reservplats på den ort som du har sökt i första hand och är intresserad av andra studieorter med start samma termin, måste du meddela TCC detta. Du konkurrerar då med den studieortens reserver.

Om du inte blir antagen som reserv

Om du inte blir antagen den termin som du har sökt till TCC lokförarutbildning och fortfarande är intresserad av utbildningen måste du anmäla att du önskar kvarstå som sökande. Det gör du genom att skicka ett mejl till tcctestmail@tcc.se innan ansökningstiden för kommande termin går ut. Du ska även ange vilken utbildningsort som du intresserad av. Du får välja om du vill kvarstå med dina resultat eller om du vill göra om den yrkespsykologiska bedömningen (endast psykologdelen). Du konkurrerar om en utbildningsplats med dina prestationer på omtestet. OBS! Om du höjer dina prestationer på omtestet får du ändå en rekommendation med förbehåll, eftersom ett omtest alltid innebär ett förbehåll. Kommer du inte in på utbildningen med dina nya testresultat, kan du inte söka någon mer gång. Läs även under omtest.

Omtest

Förtestet och de fortsatta testerna får du endast göra om en gång – en sökande har totalt två försök. Dessa måste ske med minst sex månaders mellanrum. Den yrkespsykologiska bedömningen får du göra om endast om testande psykolog bedömer det som rimligt att du kan nå upp till de fastställda kraven vid ett senare tillfälle. Vid t.ex sjukdom eller andra allvarliga händelser behöver du inte göra "urvalsdelen" vid det inbokade tillfället. Kontakta omedelbart TCC eller testande psykolog för att få en ny tid!

Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen är att hitta sökande med tillräckligt mycket av de förmågor som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen och klara de krav som ställs på en lokförare. Eftersom arbetet som lokförare är mycket viktigt för trafiksäkerheten på järnvägen, får det inte förekomma något tvivel om att sökande får tillträde till utbildningen och yrket genom att göra urvalet så många gånger att de mekaniskt lär sig själva testerna.

Skjuta upp utbildningsstart / återtag

Om du har blivit erbjuden en utbildningsplats och om du i god tid innan kursstart meddelar att du inte har möjlighet att påbörja utbildningen som planerat, kan du skjuta upp kursstarten till nästa termin. Detta förutsatt att TCC bedömer att det går att hitta ersättare. Om du, utan särskilda skäl, inte påbörjar någon av våra utbildningar inom ett år från det att du rekommenderats i den yrkespsykologiska bedömningen, debiteras du 4000:-, vilket motsvarar TCCs faktiska kostnader.

Studiemedel

Utbildningen omfattar 300 poäng som är fördelad på tre terminer och den är studiemedels berättigad. Du ansöker hos CSN (centrala studiemedelsnämnden), läs mer på www.csn.se. Du kan inte ansöka om studiemedel förrän du har fått ditt antagningsbevis. Först då finns utbildningen inlagd på www.csn.se.

Bostad på studieorten

TCC har tyvärr inga bostäder på utbildningsorterna. Du ska vända dig till bostadsförmedlingen i respektive kommun. 

sidan uppdaterad 2017-09-15